Internet dla biznesu

Flashnet Mega 16/20

 • umowa na 24 miesiące 49 zł netto
 • umowa na 12 miesięcy 54,90 zł netto
 • umowa na czas nieokreślony 61,00 zł netto

Flashnet Mega 20/26

 • umowa na 24 miesiące 54,90 zł netto
 • umowa na 12 miesięcy 61,00 zł netto
 • umowa na czas nieokreślony 73,20 zł netto

Flashnet Mega 26/30

 • umowa na 24 miesiące 61,00 zł netto
 • umowa na 12 miesięcy 73,20 zł netto
 • umowa na czas nieokreślony 79,30 zł netto

Flashnet Mega 30

 • umowa na 24 miesiące 73,20 zł netto
 • umowa na 12 miesięcy 79,30 zł netto
 • umowa na czas nieokreślony 97,60 zł netto